KHO HÀNG

3155

Các Kho Hàng thường chứa nhiều đồ vật dễ bốc cháy và các đồ vật có giá trị lớn

Các Kho Hàng có diện tích và chiều cao quá lớn để có thể trang bị các hệ thống chữa cháy khác. Nhưng Dây PyroCord có thể chia ra lắp đặt chỉ ở những khu vực có khả năng cháy cao, giúp tiết kiệm cho chủ Đầu Tư và đồng thời dập cháy từ sớm giúp bảo vệ đồ trong Kho Hàng